Motoškola Kamila Holána a Michaela Parmy.

Pojď do toho s námi!

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o komplet vybavení na motorku od RST a helmu HJC.

1. Úvodní ustanovení
Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže, která je určena zákazníkům provozovatele.

2. Provozovatel soutěže
Provozovatelem soutěže jsou Hefty74, s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 19677235,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 390049.

3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická osoba starší 18 let, která se stane členem klubu
Hefty74 s.r.o., a bude mít Facebookovou stránku Hefty74 označenou tlačítkem „To se mi líbí“ nebo bude sledovat profil hefty74_official na Instagramu.
3.2. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném
obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

4.Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá ve dnech od 1. 5. 2024 do 30. 11. 2024. Závěrečné slosování výherce proběhne na motoparty Hefty74.
Konkrétní termín bude upřesněn.

5. Výhry
Výhrou v soutěži je komplet vybavení na motorku od RST dle vlastního výběru, nejvýše však do hodnoty 30.000 Kč,
a helma RST RPHA12.

6. Průběh soutěže a předání výhry
6.1. Soutěže se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Do slosování o výhry budou zařazeni
všichni účastníci, kteří se v období trvání soutěže stanou členy klubu Hefty74 s.r.o. Soutěžící musejí
zároveň sledovat oficiální profil společnosti Hefty74 na Facebooku nebo Instragramu.
6.2. Oznámení o výhře sdělí provozovatel e-mailem, nebo telefonicky

6.3. K převzetí výhry je osobní účast výherce nutná. Při předání výhry je výherce povinen prokázat se plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem a výslovně souhlasí, že bude provedena fotodoku-
mentace. S pořízením fotografií výslovně souhlasí a bere na vědomí, že to je podmínkou předání výhry.

Jestliže si výherce výhru do 60 dnů od vylosování nevyzvedne anebo si s provozovatelem nesjedná
jinak, propadne výhra pořadateli.
6.4. Výherci budou zveřejněni na webových a facebookových stránkách a Instagramu provozovatele.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

7.1. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastní-
kem v registraci pravdivé, správné, či aktuální a /nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na

straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto

důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to provozovatel odpo-
vědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví provozovatele a nebude účastníkovi předána.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravovat pravidla soutěže, zkrátit nebo
prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové
změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných
v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách
provozovatele.
7.3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky. Veškeré záležitosti,
stížnosti a případné spory spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.

7.4. Provozovatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmín-
ky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána

a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je provozovatel oprávněně požado-
vat po účastníkovi vrácení této výhry.

7.5. Provozovatel není zodpovědný za plnění třetích osob dodané výhercům. Záruční a další podmínky vzta-
hující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České

republiky. Nároky z vad výher musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování
reklamací.
7.6. Facebook tuto soutěž nepořádá, ani se na jejím průběhu nijak nepodílí.
8. Osobní údaje

8.1. Provozovatel soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjme-
ní a kontaktních údajů (tj. e-mail, telefonní číslo) budou spravovány a zpracovány provozovatelem

v elektronické formě pro účely této soutěže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“),
a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zpracování osobních údajů.
8.2. Účastí v soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto
údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Účastník souhlasí také s tím,
aby v případě výhry některé z cen byly jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa)
spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových, facebookových stránkách a Instagramu
provozovatele (bod3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků soutěže a tona dobu neurčitou i po
skončení soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být provozovatelem soutěže využity k marketingovým
a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.
8.3. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci a k jejich
opravě, stejně jako další práva stanovená v článcích 13 – 22 Nařízení, zejména na blokování, provádění

oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osob-
ních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo

svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen
z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě
nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.