Motoškola Kamila Holána a Michaela Parmy.

Pojď do toho s námi!

Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla

Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla

Čtěte naše obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla!

Čl. I Definování účastníků právního vztahu

Poskytovatelem jsou: Hefty74 s.r.o., Příčná 1892/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19677235.

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stránkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Poskytovatelem potvrzena.

 2. Pravidla uvedené v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných poskytovatelem, není-li uvedeno jinak.

Čl. II Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet nebo online platbou prostřednictvím platební brány ThePay (připravujeme). Využitím platební metody prostřednictvím platební brány ThePay účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití těchto platebních metod.

 2. Při platbě prostřednictvím brány ThePay dostáváme částku okamžitě.

 3. Pokud si zvolíte možnost platby převodem je pro dokončení rezervace nutné zaslat platbu za objednané služby v plné výši na účet provozovatele vedený u České spořitelny, č. ú.: 6536354349 / 0800 a to do pěti (5) dnů ode dne po provedení registrace. Až po připsání platby za účastnický poplatek na tento účet Vám, rezervujeme pro Vás místo na naší akci. V případě odeslání objednávky v kratší době než 5 dnů před zahájením akce je nezbytné, aby nejpozději 3 dny před začátkem akce byla platba za účastnický poplatek připsána na našem účtu, v opačném případě nelze garantovat, že objednávka bude zaregistrována a platba zpracována.

 4. Účastník po připsání platby na účet poskytovatele obdrží fakturu.

Čl. III Storno platby

 1. Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.

 2. V případě, že bude akce zrušena ze strany poskytovatele, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu uspořádat akci náhradní a to v nejbližším možném termínu.

Čl. IV Odpovědnost poskytovatele a účastníků

Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob.

 1. Účastník se zúčastňuje jízdy a celé akce na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě nebo chování. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě a chování na akci ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy  a kurzu. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.

 1. Účastník – nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Poskytovatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout. Motocykl musí být v řádném technickém stavu, nesmí z něj unikat žádné provozní kapaliny. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipustit motocykl nebo účastníka k jízdě po okruhu, případně účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit. Za technickou „přejímku“ motocyklu nepřebírá poskytovatel plnou odpovědnost.

 1. Jízda probíhá mimo veřejnou komunikaci a na motodromech. Při jízdě na motocyklu je každý účastník povinen mít oblečení na motorku, kombinézu s chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a přilbu. Vybavení musí být určeno k jízdě na motocyklu.

 1. Účastník smí na okruh vjíždět a z něho vyjíždět jen na místech k tomu určených. Je povinen dbát pokynů pořadatelů zajišťujících provoz. Otáčení a couvání je zakázáno. Zastavení či stání na motodromu je zakázáno. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, stejně jako vlečení vozidel. Účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu.

 1. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu na motodromu a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu a aktuálním klimatickým podmínkám. Při společné jízdě se chovat ohleduplně a vyhnout se kolizní situaci v případě předjíždění pomalejších jezdců. Pro jízdu na motodromu dále přiměřeně platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu).

 1. Každý účastník akce je povinen dodržovat základní pravidla pohybu na dráze:
  – Při nájezdu na závodní dráhu neohrozit ostatní jezdce na dráze. Jezdec, který najíždí na dráhu, se musí přesvědčit, že se po dráze neblíží jiní jezdci a pokud ano, musí si počínat tak, aby jim nezkřížil stopu nebo je jinak donutil neočekávaně měnit směr a rychlost jízdy.
  – Při opouštění dráhy a vjezdu do boxů signalizovat zdvižením levé paže svůj úmysl opustit dráhu jezdcům jedoucím za ním. Při tom je nesmí ohrozit neočekávanou změnou směru jízdy nebo bezdůvodným zpomalením. Na dráze si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců, kteří se pohybují po dráze. Zejména neměnit bezdůvodně směr jízdy, neočekávaně zpomalovat nebo zastavovat na dráze, otáčet se a pohybovat se do protisměru a to ani v případě, že opustil dráhu v místě, kde by bylo otáčení vozidla a návrat na dráhu možné.

 1. Vždy dodržovat pokyny poskytovatele a osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu kurzu a pobytu v areálu motodromu.

 1. Každý účastník akce se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a to ze strany pořadatele, personálu okruhu, lékařského personálu, majitele závodní dráhy, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.

 1. Každý účastník se musí na akci řádně přihlásit prostřednictvím přihlášky. Pořadatel přihlášku účastníka na akci potvrdí, pokud účastník uhradí včas do tří (3) dnů od odeslání přihlášky a řádně startovné a pokud jsou na akci, na kterou se účastník přihlásil, volná místa.

 2. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za krádež motocyklu, poškození motocyklu nebo jeho příslušenství a dílů, krádeže nebo poškození majetku jezdců a týmů vzniklého v průběhu akce. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místa konání akce.

V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vrácení startovného.

Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že jeho motocykl je v řádném technickém stavu.
 3. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel pořadateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 4. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 5. Účastník výslovně prohlašuje, že Poskytovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

 

Čl. VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem: Hefty74, Příčná 1892/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19677235 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Poskytovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Poskytovatelem pro použití na webovém portálu Hefty74 s.r.o. a na facebookových stránkách poskytovatele a pro propagaci budoucích akcí Poskytovatele.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu a s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 6.12. 2023. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo zrušit svoji přihlášku na akci a požadovat vrácení již uhrazeného startovného. Pořadatel akce je povinen v takovém případě startovné bez zbytečného prodlení vrátit.