Motoškola Kamila Holána a Michaela Parmy.

Pojď do toho s námi!

Všeobecné podmínky pro členství v Klubu Hefty 74

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pro členství ve věrnostním programu KLUBU HEFTY 74
(dále jen „VOP“) upravují podmínky registrace a členství ve věrnostním programu
KLUBU HEFTY 74 (dále jen KLUB HEFTY 74). KLUB HEFTY 74 je zřizován
společností HEFTY 74 s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1 – Nové Město, PSČ
110 00, IČ 19677235, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v
Praze, Spisová značka C 390049 (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky členství KLUBU HEFTY 74

Členem KULUBU HEFTY 74 se může stát každý, kdo zažádá o registraci, v době
registrace je starší 18 let a vyplní registrační formulář (dále jen „formulář). Smluvní
vztah, který upravuje podmínky členství v KLUBU HEFTY 74, vzniká přijetím řádně
vyplněného formuláře Provozovatelem. Řádně vyplněný formulář obsahuje pravdivé
údaje: jméno, příjmení, rok narození, emailovou adresu. Zaškrtnutím políčka
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“, kterým
stvrzuje, že byl seznámen s VOP KLUBU HEFTY 74., souhlasí s nimi a zavazuje se
jimi řídit. Veškeré takto získané údaje budou zpracovány pouze Provozovatelem,
který se zavazuje, že je neposkytne třetím osobám. Na základě řádně vyplněného
formuláře se stáváš členem KLUBU HEFTY 74, potvrzení o tvé řádné registraci ti
zašleme na e-mail.

Užívání členství KLUBU HEFTY 74

KLUB HEFTY 74 slouží jako věrnostní program pro registrované členy
Provozovatele, který umožňuje čerpat slevy u Provozovatele a dalších partnerů.
Sleva může být poskytnuta pouze členům KLUBU HEFTY 74. Úmysl čerpat slevy je
člen povinen ohlásit Provozovateli nebo dalšímu partnerovi před zaplacením. Sleva
je odečtena od slevy aktuální v době nákupu. Slevu není možné uplatnit dodatečně.
Slevy není možné sčítat. Sleva se vztahuje na nákup produktů Provozovatele a
dalších partnerů. Sleva se nevztahuje na nákup dárkových poukazů. Aktuální
seznam slev Provozovatele a dalších partnerů je uveden na www.hefty74.cz.

Platnost členství KLUBU HEFTY 74

Členství v KLUBU HEFTY 74 je bezplatné na dobu neurčitou. Provozovatel i člen
KLUBU HEFTY 74 mají právo kdykoliv členství v KLUBU HEFTY 74 ukončit. Člen
KLUBU HEFTY 74 může členství ukončit písemnou výpovědí doručenou
Provozovateli na adresu sídla Provozovatele. Za písemnou výpověď je považována i
výpověď prostřednictvím elektronické pošty na e-mail info@hefty74.cz. Provozovatel
může členství ukončit prostřednictvím elektronické pošty člena na e-mail uvedený ve
formuláři, pokud člen závažným způsobem poruší pravidla fungování KLUBU HEFTY
74, evidentně poškozuje dobré jméno společnosti HEFTY 74 nebo se člen KLUBU
HEFTY 74 dostane do rozporu s platnými zákony ČR.

Změna osobních údajů

Členovi se doporučuje, aby neprodleně informoval Provozovatele o změně
základních informací, které jsou předmětem formuláře na e-mailové adrese
info@hefty74.cz.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje člena jsou zpracovávány výlučně za účelem využívání členství
v KLUBU HEFTY 74. Osobní údaje získané za účelem členství v KLUBU HEFTY 74
je Provozovatel oprávněn zpracovávat po dobu nezbytnou, tj. po dobu členství
v KLUBU HEFTY 74. Pokud k tomu dá zákazník ve formuláři souhlas, může
Provozovatel osobní údaje zákazníka, uvedené ve formuláři, zpracovávat také za
účelem informování o jeho slevách, probíhajících akcích, případně za dalšími účely,
se kterými člen výslovně souhlasil, a to i v případě, že zákazník již není členem
KLUBU HEFTY 74. Člen má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním (byl-li dán),
zažádat o výmaz osobních údajů, a to e-mailem, písemně formou dopisu a v případě
obchodních sdělení, způsobem, který je uveden v každém e-mailu s obchodním
sdělením. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu fungování KLUBU HEFTY 74.
Člen má také právo na přístup k údajům pořízení kopie údajů, na informace o jejich
zpracovávání, na provedení opravy poskytnutých osobních údajů, vznést námitku
proti zpracování, požadovat omezení zpracování nebo přenesení údajů pro předání
jinému správci či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platnost a účinnost VOP

HEFTY 74 s.r.o., si jako Provozovatel KLUBU HEFTY 74 vyhrazuje právo kdykoliv
změnit VOP KLUBU HEFTY 74 bez předchozího oznámení. O změnách v pravidlech
fungování KLUBU HEFTY 74 budou členové řádně informováni.

Tato pravidla nabývají účinnosti a platnosti 1.5.2024.
HEFTY 74 s.r.o.